Canvis en la formació per a les empreses que apliquen bonificacions per formació

10 abril, 2015 0 Por Davide Menini

El passat dia 23 de març de 2015 va sortir publicat en el BOE el Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. Aquest Reial Decret disposa una sèrie de modificacions del sistema de formació professional per a l’ocupació vigent, tant per a la denominada formació d’oferta com per a la formació de demanda.

El nou Decret estableix uns canvis en la formació de demanda que afecten les empreses que apliquen bonificacions per formació, tot seguit resumim les principals modificacions en la nova normativa.

Principals canvis

Organització de la formació

A partir del moment de la publicació del Reial Decret, les empreses podran organitzar i impartir la formació dels seus treballadors pels seus mitjans propis o bé contractant la formació a una entitat externa. En el cas que l’empresa contracti l’organització a una entitat externa, aquesta haurà d’impartir també la formació, o bé encarregar-se de contractar l’entitat formadora. L’entitat formadora haurà d’estar inscrita en el registre d’entitats de formació de l’Administració pública competent. No s’admetrà la subcontractació ni de l’organització ni de la impartició de la formació.

Modalitats i durada de la formació

A partir de l’1 de gener de 2016 desapareix la formació en modalitat a distància i només s’acceptaran les modalitats presencial, de teleformació o mixta entre aquestes dues.

A partir del dia 24 de març de 2015, s’acceptarà la comunicació de formació amb una durada mínima d’1 hora en comptes de les 6 hores de durada mínima que establia el model anterior. En cap cas s’acceptarà la bonificació d’activitats informatives o divulgatives (conferències, simposis, taules rodones, xerrades…) que no tinguin per objecte desenvolupar un procés formatiu.

Mòduls econòmics

El mòdul econòmic fa referència al cost participant/hora finançable. Per a aquest any, i per a tota la formació comunicada a partir del dia 24 de març, es mantindran els mòduls existents fins ara, amb la diferència que s’aplicaran a totes les empreses, independentment de la seva mida. Per tant, desapareixen les excepcions establertes en la normativa anterior per a les petites empreses.

Límits de costos imputables

Els mòduls econòmics tenen caràcter màxim i inclouen els costos directes i indirectes. S’estableix en general un límit de justificació per als costos indirectes d’un 10% respecte del total de l’activitat formativa. En el cas que les empreses organitzin la formació a través d’una entitat externa, s’estableixen els següents límits per als costos d’organització:

Plantilla

Límit als costos d’organització

1-5 treballadors

20%

6-9 treballadors

15%

 + de 10 treballadors

10%

Aquests límits seran d’aplicació per a tota la formació comunicada a partir del dia 24 de març de 2015.

Cofinançament

Les empreses hauran de participar en el finançament de la formació dels seus treballadors segons la seva mida. Aquest cofinançament és la diferència entre l’import bonificat i els costos imputables suportats per l’empresa. La novetat que introdueix el Reial Decret respecte del que regulava la darrera normativa és que, a partir del 24 de març, també les empreses de menys de 10 treballadors hauran de complir el cofinançament (fins ara n’estaven exemptes).

Plantilla

Confinançament privat

1-9 treballadors

5%

10-49 treballadors

10%

50-249 treballadors

20%

A partir de 250 treballadors

40%

Crèdit anual

La formació de demanda o bonificable es passa a anomenar “programada per les empreses”. Com establia la normativa vigent fins a la publicació del nou decret, les empreses tindran assignat un crèdit de formació que es calcularà en funció de les cotitzacions per formació professional. Tot i que està per concretar el detall d’aquest càlcul, de moment es mantindran per a l’exercici 2015 els percentatges establerts en els Pressupostos Generals de l’Estat publicats per a 2015, mentre no es modifiquin.

Plantilla

Crèdit

6-9 treballadors 100%
10-49 treballadors 75%
50-249 treballadors 60%
Més de 250 treballadors 50%

Crèdit mínim de formació

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pot establir un crèdit mínim de formació per a cada exercici, en funció de la plantilla de les empreses. Per a l’any 2015 es manté el crèdit mínim anual de 420 euros per a les empreses entre 1 i 5 treballadors; aquest import és el que establia la normativa anterior. Per als pròxims anys, l’import vindrà establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

El nostre Departament de Formació queda a la teva disposició per a qualsevol dubte o aclariment amb la voluntat de continuar sent el teu suport i d’oferir les solucions que necessitis en l’àmbit de la Formació.

Anuncios

Interim Manage con más de venticinco años de experiencia en el sector del desarrollo de estratégias de Ventas, Marketing y Desarrollo de equipos Comerciales. Des hace 5 años trabajo el mundo del social selling y del marketing de influencers. Me muevo en muchos sectores, desde el Diy a la moda, pasadno por el turismo y las empresas de servicio. En los poryecto asumo responsabilidades como Director del Departamento Comercial o Marketing y asumiendo tareas de Marketing y Comunicación, desarrollando y ejecutando planes estratégicos de apertura de nueva cartera de clientes y desarrollando la estrategia de fidelización clientes (CRM). Con gran capacidad comunicativa, aptitud pedagógica, resolutivo y cooperativo (trabajo en equipo). MAs de 20 años de experiencia en formación en ventas y marketing. Además he trabajado Consultor Senior en instituciones públicas tales como la Universidad Autónoma de Barcelona, IQS, EUNCET, UB, Cámara de Comercio de Sabadell, Terrassa y Manresa y empresas del sector privado. He tenido el honor de ser profesor de marketing relacional en La Salle, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y de investigación de mercados en la EUNCET y FundemiIQS. Colaboro habitualmente con el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona y de Barcelona Activa. Además he sido Consultor Senior de desarrollo comercial estrategico en proyectos MEDA UE (Damasco, Aleppo, Cairo) y en consorcios europeo Expero2EU y Trainet. He tenido el placer de sermiembro del equipo que ha desarrollado el sello de calidad comercial con SGS y COACB