logocoacb

PRESENTACIÓ

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat obrir una línia subvencionable per a la: Formació en gestió empresarial i assessorament personalitzat per a la consolidació del negoci de persones treballadores autònomes a Catalunya. El COACB ha sol·licitat aquestes ajudes i ha desenvolupat un pla integral d’assessoraments i formació

OBJECTIUS DEL PLA 

Afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor dels treballadors autònoms de Catalunya

Oferir un assessorament adequat i personalitzat en: La gestió econòmica i financera

La gestió comercial i estratègies de màrqueting

Planificar, dissenyar i executar una formació personalitzada segons les necessitats de cada treballador autònom

Donar suport institucional a la tasca professional dels autònoms

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Els participants del programa han de complir els següents requisits:

Estar donats d’alta en el Règim Especial d’Autònoms 

Acreditar la residència i el domicili fiscal a Catalunya

Tenir una antiguitat com autònom entre 1 any i 5 anys

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

El programa de consolidació del treball autònom consta de 3 fases:

Assessorament

Formació obligatòria

Itinerari formatiu en píndoles formatives

ASSESSORAMENT:

Identificar necessitats

Per tal d’identificar les necessitats del treballador autònom i poder establir una programació dels calendaris d’assessorament reals i flexibles, durant la sessió individual inicial, s’establiran i executaran una sèrie d’eines destinades a la detecció real de les necessitats bàsiques:

  1. EINES DE DETECCIÓ 
  2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA ADAPTAT A TREBALLADORS AUTÒNOMS 

ASSESSORAMENT:

Eines de detecció Entrevista inicial: s’avaluarà el grau d’acompliment de les competències bàsiques mesurades per àrea d’activitat i per el grau d’assoliment. El procés es canalitzarà mitjançant eines de “coaching”: Observació: consistent en observar la conducta en el treball realitzat i comparar-la amb el patró esperat i treballat amb el model de competències Prendre consciencia: s’estableix com a eina per mesurar les conseqüències de les decisions preses en cada àmbit, amb l’objectiu de definir les correccions necessàries per tal d’obtenir major efectivitat Determinació d’objectius: establir uns objectius clarament definits i reals que serviran com a base per les futures programacions de sessions d’assessorament Actuació: amb tota la informació recapitulada, l’assessor podrà definir una programació basada en la realitat, amb l’objectiu de consolidar la feina del treballador autònom Medició: Establir les eines de control bàsiques per veure si les accions establertes ens allunyen o ens apropen als objectius marcats anteriorment.

ASSESSORAMENT:

Descripció del lloc de feina de l’autònom Eina dissenyada específicament per a treballadors autònoms del sector comerç que té com objectiu fer un inventari de les capacitacions professionals basades en els següents aspectes:

Habilitats i actituds del treballador autònom

Coneixements de la seva activitat, del mercat de referència i coneixements tècnics necessaris per desenvolupar la seva feina

Descripció de la feina: establir uns patrons base de tot el circuit professional i del lloc de feina actual

Recursos disponibles: a nivell físic i material, elements necessaris per desenvolupar la seva feina

ASSESSORAMENT:

Competències bàsiques En aquest apartat i de manera provisional s’adapten, en base a la informació recapitulada, les competències bàsiques per àrees definides segons el seu grau d’assoliment:

  1. Definició de les competències bàsiques àrea Econòmica 
  2. Definició de les competències bàsiques de l’àrea comercial

INFORMACIÓN

Sergi Vilasis: 932319412 svilasis@esven.org

Davide Menini: 932455801 dmenini@esven.org

Anuncios